چما
چارچوب مدیریت امنیت اطلاعات
ابزار مدیریت تغییرات و پیکربندی

در این نرم افزار، متخصص پیکربندی می تواند دارایی ها را گروه بندی کند. این گروه بندی بر اساس تشابه پیکربندی دارایی ها می باشد. بنابراین هر گروه با یک پیکربندی شروع شده و در طول زمان دارای نسخه های متعددی خواهد بود. نسخه های پایدار گروه های مختلف، که توسط ممیز تایید می شود، تشکیل یک baseline امن را در شبکه خواهد داد.
هنگام رفع ریسک ها، قطعا تغییراتی در پیکربندی کنترل های امنیتی رخ خواهد داد که وظیفه این نرم افزار، ثبت تغییرات ناپایدار و پایدار می باشد. پیکربندی های مختلف ممکن است به هم وابستگی داشته باشند. اگر ارتباطات بین آنها بدرستی تعریف شده باشد، هنگام تغییرات بایستی پیام های هشدار دهنده جهت چک کردن برقراری سازگاری در شبکه بمنظور جلوگیری از ایجاد حفره صادر شود.
ثبت و گروه بندی آیتم های پیکربندی
ذخیره سازی شاخص های مهم هر نسخه از پیکربندی
ثبت اتصال وابستگی پیکربندی ها
ثبت baseline های شبکه
top