چما
چارچوب مدیریت امنیت اطلاعات
ابزار هوش امنیتی

در این نرم افزار یک مجموعه داده (Dataset) که مشتمل بر اطلاعات مفید واکشی شده از 5 ابزار چما می باشد، طراحی شده است. این مجموعه داده مشتمل بر 61 ویژگی می باشد. هنگام ثبت رخدادهای امنیتی در این نرم افزار، که بصورت دستی و یا اتوماتیک می تواند باشد، موثر بودن و یا عدم کفایت کنترل های امنیتی در مجموعه داده، بصورت خودکار، بروزرسانی خواهد شد. با استفاده از الگوریتم های داده کاوی، یک ماژول هوشمند به نام هوپا (هوشمند سازی پاسخ های امنیتی) در نرم افزار هوش امنیتی چما طراحی شده که می تواند بطور شایسته توسط داده های مجموعه داده، learn شده و متخصص امنیت را در نرم افزار ریسک چما کمک نماید. نمونه ایی از خروجی های هوپا به قرار ذیل می باشد:
عملکرد یک کنترل امنیتی در چه آسیب پذیری هایی خوب نمی باشد
کدام تهدید در کدام فرآیند کسب و کار حتما رخ خواهد داد
کدام ترکیب از کنترل های امنیتی مناسب پاسخ به برخی از ریسک ها نمی باشد از دیگر قابلیت های این نرم افزار، ارائه گزارشات تجمیعی حاصل از تمامی ابزارهای چما به مدیران ارشد می باشد. آنها از طریق گزارشات داشبوردی که بر اساس زمانبندی از پیش تعیین شده به نمایش در خواهد آمد، قادر خواهند بود که وضعیت سطح امنیتی سازمان خود را از طریق شاخص های متعددی (بطور بر خط) مشاهده نمایند.
ارائه انواع گزارشات تجمیعی از نرم افزار چما به مدیریت، بصورت بر خط
ثبت رخدادهای امنیتی
تشکیل یک مجموعه داده (Dataset) از تمامی ابزارهای چما
استفاده از الگوریتم های داده کاوی
مانیتور موثر بودن (Goodness) کنترل های امنیتی در مقابله با رخدادها
top